Cezaris_Grauzinis_Agamemnon_PRESS_04_photo_Tasos_Thomoglou